Ανακοίνωση για συσσώρευση καθυστερημένων εσόδων νερού προς καταναλωτές 2017

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Πυργών θέλοντας να σταματήσει την περαιτέρω συσσώρευσης καθυστερημένων εσόδων που αφορούν τους λογαριασμούς της υδατοπρομήθειας, αποφάσισε ομόφωνα τα πιο κάτω:

1) Όλοι όσοι έχουν καθυστερημένες οφειλές στην υδατοπρομήθεια  να περάσουν από τα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Πυργών για να διευθετηθεί διακανονισμός για την αποπληρωμή τους.

2) Οι νέοι λογαριασμοί υδατοπρομήθειας θα πρέπει να εξοφλούνται άμεσα.  Σε περίπτωση μη εξόφλησης λογαριασμού μετά την λήξη της προθεσμίας πληρωμής της δεύτερης τριμηνίας ο υδρομετρητής θα αποσυνδέεται από το σύστημα ύδρευσης της Κοινότητας.

Η απόφαση θα τεθεί σε ισχύει από την τρέχουσα τριμηνία δηλ. του λογαριασμού που έχει ήδη αποσταλεί.

Για να γίνει επανασύνδεση του μετρητή με την υδατοπρομήθεια της Κοινότητας, θα πρέπει να εξοφλούνται οι λογαριασμοί του καταναλωτή όπως περιγράφεται πιο πάνω και θα χρεώνεται επίσης €17,00 ποσό που ισοδυναμεί με τα έξοδα επανασύνδεσης καθώς επίσης και την επιβάρυνση που ισοδυναμεί με το 10%.

Υπενθυμίζουμε ότι ενστάσεις για λογαριασμούς υδατοπρομήθειας που υποβάλλονται μετά την περίοδο των 15 ημερών από την ημερομηνία επίδοσης του λογαριασμού δεν θα εξετάζονται.

Το Συμβούλιο έδωσε σαφείς οδηγίες προς την Γραμματέα του Κοινοτικού Συμβουλίου όπως εκτελεί την απόφαση χωρίς καμιά άλλη έγκριση από το Συμβούλιο για τούτο παρακαλείσθε να συμμορφωθείτε με τις πιο πάνω οδηγίες του Συμβουλίου.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με το προσωπικό του Συμβουλίου στο τηλ. 22532811.

 

Εκ του Κοινοτικού Συμβουλίου Πυργών