ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αρ. Διαγωνισμού 9/2022

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Πυργών δέχεται προσφορές για προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση 4 (τεσσάρων) νέων boiler και επιδιόρθωση υφιστάμενων εγκαταστάσεων θερμοσίφωνων για παραγωγή ζεστού νερού για τις ανάγκες του Κοινοτικού Γηπέδου Πυργών.

Προσφορά

Αγορά και τοποθέτηση των πιο κάτω:

 • 4 Θερμοσίφωνες 250 λίτρα με element και coil για θέρμανση
 • 4 expansion tanks 24 λίτρα έκαστο
 • 4 air vents
 • 4 check valves
 • 4 anti vacuum
 • 4 βαλβίδες ασφαλείας 5 BAR
 • Αγορά και τοποθέτηση 2 πιεστικών 2.8 BAR
 • 4 καλύμματα πιεστικών
 • 4 ρυθμιστές πιέσεως
 • 4 φλότερ ντεποζίτου
 • 4 ρουπινέτα 1/2 για ντεπόζιτα
 • 4 ρουπινέτα 1” για παροχή εξόδου ντεποζίτων
 • 4 isolator για πιεστικά
 • Επένδυση σωλήνων με armorflex 28mmx13mm περιτύλιξη με γάζα και μόνωση με peleseal από μηχανοστάσιο μέχρι τους κυλίνδρους.
 • Αλλαγή εξαρτημάτων υφιστάμενων πλαισίων
 • Σύνδεση πλαισίων στους θερμοσίφωνες με χαλκοσωλήνα 22mm, επένδυση με armorflex 22mm περιτύλιξη με γάζα και μόνωση με peleseal
 • Σύνδεση κομμένων σωλήνων ζεστού – κρύου νερού και τρεχούμενου νερού στα ντεπόζιτα
 • Εργατικά

Οι Προσφοροδότες πρέπει να επισκεφθούν τους τόπους εργασίας μαζί με την Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου Πυργών για να σχηματίσουν γνώμη για το είδος της εργασίας και να πληροφορηθούν οτιδήποτε θα τους υποβοηθήσει να βασίσουν τις τιμές τους, με βάση την επί τόπου κατάσταση.

Οι προσφορές πρέπει να είναι σφραγισμένες και να βρίσκονται στο κιβώτιο Προσφορών του Κοινοτικού Συμβουλίου Πυργών στις 17 Οκτωβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 το μεσημέρι.  Προσφορές που θα λαμβάνονται μετά την ημερομηνία και ώρα που έχει καθοριστεί δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Στην περίπτωση που στην τιμή προσφοράς δεν αναφέρεται οτιδήποτε σχετικά με το Φ.Π.Α θα θεωρείται ότι ο Φ.Π.Α είναι ενσωματωμένος/ περιλαμβάνει στην τιμή προσφοράς.

Η προσφορά θα ανατεθεί στον Προσφέροντα που θα υποβάλει την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, σύμφωνα με την διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών.

Για περισσότερες πληροφορίες και όρους ζήτησης προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα γραφεία του Κοινοτικό Συμβούλιο Πυργών στην Οδό Αγίας Θέκλας 57Α, Τ.Κ.7648 Πυργά Λάρνακας ή στο τηλ. 22532811.

Εκ του Κοινοτικού Συμβουλίου Πυργών