ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΟΗΘΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Η  Σχολική Εφορεία Πυργών ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερόμενους/ες για πλήρωση μίας θέσης «Σχολικής βοηθού/ Συνοδού για παιδιά με ειδικές ανάγκες στο Δημοτικό Σχολείο Πυργών» .

Προσόντα

 • Απόφοιτος Λυκείου ή πενταετές πείρα με παιδιά με ειδικές ανάγκες σε ανάλογο ίδρυμα ή σχολείο.
 • Δίπλωμα ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε θέματα ειδικής εκπαίδευσης, νηπιαγωγού , ψυχολογίας, νοσηλευτικής, κοινωνικού λειτουργού ή άλλου συναφές με την εργασία της/ου θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.
 • Να είναι υγιής βάσει του σχετικού πιστοποιητικού από Κυβερνητικό γιατρό.
 • Αποκλείονται πρόσωπα α’ και β’ βαθμού συγγένειας προς τα παιδιά που θα εξυπηρετούνται.

Οι ενδιαφερόμενοι/ ες μπορούν να αποτείνονται στη Σχολική Εφορεία Πυργών (τηλέφωνο 22532811) από τις 31/07/2017 για εξασφάλιση της σχετικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την θέση.

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στην Σχολική Εφορεία  Πυργών, το αργότερο μέχρι τις 07/08/2017.

 

 

Εκ της Σχολικής Εφορείας
Πυργών

 

Ανακοίνωση για συσσώρευση καθυστερημένων εσόδων νερού προς καταναλωτές 2017

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Πυργών θέλοντας να σταματήσει την περαιτέρω συσσώρευσης καθυστερημένων εσόδων που αφορούν τους λογαριασμούς της υδατοπρομήθειας, αποφάσισε ομόφωνα τα πιο κάτω:

1) Όλοι όσοι έχουν καθυστερημένες οφειλές στην υδατοπρομήθεια  να περάσουν από τα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Πυργών για να διευθετηθεί διακανονισμός για την αποπληρωμή τους.

2) Οι νέοι λογαριασμοί υδατοπρομήθειας θα πρέπει να εξοφλούνται άμεσα.  Σε περίπτωση μη εξόφλησης λογαριασμού μετά την λήξη της προθεσμίας πληρωμής της δεύτερης τριμηνίας ο υδρομετρητής θα αποσυνδέεται από το σύστημα ύδρευσης της Κοινότητας.

Η απόφαση θα τεθεί σε ισχύει από την τρέχουσα τριμηνία δηλ. του λογαριασμού που έχει ήδη αποσταλεί.

Για να γίνει επανασύνδεση του μετρητή με την υδατοπρομήθεια της Κοινότητας, θα πρέπει να εξοφλούνται οι λογαριασμοί του καταναλωτή όπως περιγράφεται πιο πάνω και θα χρεώνεται επίσης €17,00 ποσό που ισοδυναμεί με τα έξοδα επανασύνδεσης καθώς επίσης και την επιβάρυνση που ισοδυναμεί με το 10%.

Υπενθυμίζουμε ότι ενστάσεις για λογαριασμούς υδατοπρομήθειας που υποβάλλονται μετά την περίοδο των 15 ημερών από την ημερομηνία επίδοσης του λογαριασμού δεν θα εξετάζονται.

Το Συμβούλιο έδωσε σαφείς οδηγίες προς την Γραμματέα του Κοινοτικού Συμβουλίου όπως εκτελεί την απόφαση χωρίς καμιά άλλη έγκριση από το Συμβούλιο για τούτο παρακαλείσθε να συμμορφωθείτε με τις πιο πάνω οδηγίες του Συμβουλίου.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με το προσωπικό του Συμβουλίου στο τηλ. 22532811.

 

Εκ του Κοινοτικού Συμβουλίου Πυργών

ΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ

Η Σχολική Εφορεία Πυργών προσκαλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την μίσθωση υπηρεσιών ενός Σχολικού Τροχονόμου για την περίοδο 24/04/2017 μέχρι 21/6/2017.

 1. Η μηνιαία αποζημίωση ανέρχεται στο ποσό των €200,00.
 2. Να είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας
 3. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα ηλικίας 20 μέχρι 65 χρονών με λευκό ποινικό μητρώο, υγιή και αρτιμελή.
 4. Καθήκοντα και Ευθύνες
   • Θα εποπτεύει, ρυθμίζει και διευκολύνει την διασταύρωση των μαθητών και γενικά των πεζών στην διαστάυρωση πεζών που βρίσκεται στην Οδό Σταυροβουνίου, παρά το Δημοτικό Σχολείο Πυργών.
   • Θα παρουσιάζεται στην διάβαση πεζών και θα εκτελεί τα καθήκοντα του κατά τις ημέρες λειτουργίας του σχολείου, στις ακόλουθες ώρες: 7:00 π.μ.   μέχρι 8:00 π.μ.  και 12:30 μ.μ μέχρι 1:30 μ.μ.
   • Θα παρουσιάζεται με κατάλληλη ενδυμασία – στολή και πινακίδα, τα οποία θα τα προμηθεύσει η Σχολική Εφορεία Πυργών.
   • Επίσης θα επιβλέπει την διάβαση πεζών κατά την διάρκεια σχολικών εκδηλώσεων.
 5. Ο Τροχονόμος θα τύχει εκ των προτέρων έγκρισης/ ειδικής εκπαίδευσης από την Αστυνομία.
 6. Ο Σχολικός τροχονόμος θα κληθεί να υπογράψει εξουσιοδότηση ανάληψης ευθύνης φύλαξης της διάβασης πεζών με την Σχολική Εφορεία Πυργών και η υπηρεσία που θα προσφέρει δεν θα έχει καμιά υπαλληλική σχέση εργοδότησης/απασχόλησης, ο ίδιος θα αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του προς τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις.
 7. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν γραπτή αίτηση μαζί με το βιογραφικό τους, καθώς επίσης και πιστοποιητικό λευκού μητρώου, πιστοποιητικό υγείας, μέχρι την Παρασκευή 7 Απριλίου 2017 και ώρα 12 το μεσημέρι στα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Πυργών.

 

Εκ της Σχολικής Εφορείας Πυργών

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Πυργών δέχεται αιτήσεις  από  άνεργους  άντρες που είναι μόνιμοι κάτοικοι Πυργών για την καθαριότητα /εξωραϊσμό των ανοικτών  χώρων/πάρκων εντός της Κοινότητας (κόψιμο χόρτων, κλαδέματα  καθάρισμα δρόμων) που θα υποδειχθούν από την Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου Πυργών.

Οι εργασίες  θα αρχίσουν στις 3 Απρίλιου ημέρα Δεύτερα και θα εκτελούνται εργολαβικά .  Η προσφορά της υπηρεσίας τους θα είναι όχι κάτω των 8 ωρών την ημέρα και η αμοιβή τους θα ανέρχεται στα €40 την ημέρα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στα Γραφεία του Κοινοτικού Συμβούλιου για τα έντυπα αιτήσεων προσκομίζοντας  απαραίτητα  χαρτί  ανεργίας .

 

Εκ του Κοινοτικού Συμβουλίου Πυργών

Ανακοίνωση για πληρωμή τελών υδατοπρομήθειας Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2016

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Πυργών έχει αποστείλει τους Λογαριασμούς του Νερού για την περίοδο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2016. Τελευταία ημέρα πληρωμής τους είναι στις 21/02/2017.

 

Εκ του Κοινοτικού Συμβουλίου

                                                                                                        Πυργών